Kwaliteit & veiligheid 1/2: continu verbeteren door middel van Lean

Jaarverslag 2016

Kwaliteit en veiligheid 1/2:
continu verbeteren
door middel van LeanBij het Westfriesgasthuis vinden we dat kwalitatief goede zorg draait om aandacht: vooral voor patiënten, maar ook voor de manier waarop we ons werk doen. Vanuit die visie hebben we onze ambitie geformuleerd: de beste zorg bieden, die aansluit bij de behoeftes en wensen van iedere patiënt. Oprechte interesse en continu verbeteren zijn daarom waarden die in ons ziekenhuis centraal staan.

Lean
Sinds vier jaar werken we in het Westfriesgasthuis actief volgens de Lean-filosofie. Dit houdt in dat we in het hele ziekenhuis continu bezig zijn met kwaliteitsverbetering, door ons voortdurend af te vragen wat de toegevoegde waarde is voor de patiënt en/ of voor de interne klant. Geen processen dus ‘omdat we het altijd zo doen’, maar kritisch kijken naar wat nuttig en nodig is.

En wat hebben we concreet gedaan om een Lean-cultuur te creëren en zo onze zorg te verbeteren? We hebben:
 • bij andere ziekenhuizen gekeken hoe zij de Lean-filosofie toepassen;
 • deelgenomen aan (inter)nationale Lean-congressen, samen met interne Lean-trainers, artsen en andere geïnteresseerden;
 • waardestroomanalyses gemaakt, om te visualiseren waar waarde wordt toegevoegd en waar niet;
 • wekelijkse interne werkbezoeken georganiseerd; de raad van bestuur ging in gesprek met afdelingen over lopende projecten en activiteiten, die bijdragen aan continue verbetering van de zorg.
 • Lean-on-me-lunches georganiseerd; tijdens de lunch samen de uitkomsten van projecten bespreken en leren van elkaars bevindingen. In 2016 werd gestart met de ‘on-tour-versie’ op afdelingen die de reguliere lunch niet kunnen bezoeken (bijvoorbeeld op de OK).
 • honderden medewerkers geschoold op het gebied van Lean; inmiddels hebben we 1.600 Lean-geschoolde medewerkers.
 • 44 medisch specialisten de basistraining ‘Lean voor medisch specialisten’ laten volgen;
 • veel – relatief – kleine projecten gerealiseerd, door:
  • een mantelzorgbalie op te richten;
  • bij opnames de overdracht van zorg van buiten het ziekenhuis te verbeteren;
  • het vastleggen van behandelwensen voor ziekenhuisopname verder vorm te geven;
  • een opzet te maken om begin 2017 te starten met het regelen van zorg thuis, vóórdat iemand van de spoedeisende hulp naar huis gaat;
  • allerlei projecten uit te voeren waarmee het probleemoplossend vermogen van medewerkers actief wordt bevorderd.

Lean award 2016


Projecten die aantoonbaar waarde toevoegen en/ of verspilling tegengaan, mogen meedingen naar de Lean-award. Dit jaar koos de externe jury - onder leiding van Nel Douw, wethouder Zorg van de gemeente Hoorn – drie winnaars uit dertien inzendingen. De winnende teams hebben een geldprijs gekregen en er is een filmpje van hun project gemaakt. Dit filmpje wordt vervolgens gebruikt voor scholingsdoeleinden.

Winnaar 2016 categorie klein
Papierloos beoordelen verwijsbrieven (Polikliniek MDL)

Winnaar 2016 categorie middelgroot
Het maken en bewaren van een ECG (Polikliniek Cardiologie)

Winnaar 2016 categorie groot
Bronregistratie in de kLEANiek (Financiën en zorgadministratie, centrum voor geboortezorg, kind en jeugd en I&MT)
Lean feiten en cijfers
Totale aantal deelnemers lean-trainingen/workshops in 2016: 586 deelnemers intern (657 incl. extern)

390

Medewerkers basistraining Lean of vervolgtraining op maat

15

Leidinggevenden MD module Lean Leiderschap

44

Medisch specialisten basistraining artsen

27

Yellow belts

22

Green belts
(inclusief 2 collega’s Waterlandziekenhuis)


60

Vrijwilligers volgden training 'Lean en 'oprechte interesse'

8

Medewerkers workshop Lean (Facilitair Bedrijf Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis)

8

Deelnemers Lean Cultuurmeter

12

Deelnemers workshop waardestroomanalyse

6

Deelnemers praktijkopleiding Lean USA

Patiëntervaring
Op verschillende afdelingen en poliklinieken zijn instrumenten ingezet om de patiëntervaring te meten: onder andere de mystery guest, spiegelgesprekken, interviews, patiëntenpanel en Layered Listening.

Inrichting Positive Perception Program (PPP) polikliniek
PPP is een digitale vragenlijst, waarop patiënten de mate van tevredenheid kunnen weergeven. De implementatie van PPP voor de polikliniek is gestart in de zomer van 2016. Eind december 2016 is de gehele polikliniek ingericht.

De feedback is real-time, wat past bij de Lean-filosofie:
• direct kunnen aansluiten bij de waarden, wensen en noden van onze patiënten;
• inzichtelijk krijgen waar het verbeterpotentieel ligt: continu verbeteren.
Resultaten PPP ziekenhuisbreed in 2016
Totaal aantal metingen 4.290.

Thema’s ziekenhuisbreed, resultaten 2016:
Themas-ziekenhuisbreed,-resultaten-2016__01 Duidelijke informatie
Themas-ziekenhuisbreed,-resultaten-2016__02 Oprechte interesse
Themas-ziekenhuisbreed,-resultaten-2016__03 alle aandacht
Themas-ziekenhuisbreed,-resultaten-2016__04 aandacht voor uw persoonlijke
Themas-ziekenhuisbreed,-resultaten-2016__05 aandacht voor uw belang
Themas-ziekenhuisbreed,-resultaten-2016__06 aandacht voor uw voorkeur
Kwaliteitsindicatoren
We meten de kwaliteit van onze zorg en we delen deze kwaliteitsinformatie met derden, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het Zorginstituut Nederland en de zorgverzekeraars. Om de zorgkwaliteit te meten, maken we gebruik van Kwaliteitsindicatoren. Deze worden ontwikkeld door zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsgroepen en de IGZ. Zij stellen vragen op en bepalen de norm waaraan het antwoord moet voldoen. Inmiddels komen steeds meer antwoorden op de kwaliteitsvragen uit de landelijke registratiedatabanken zoals DICA, LROI en PRN, waar medisch specialisten of medewerkers de patiëntengegevens zelf invoeren. Deze werkwijze leidt tot uitkomsten die landelijk goed vergelijkbaar zijn.

Het Westfriesgasthuis heeft in 2016 alle gevraagde Kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Zorginstituut Nederland over verslagjaar 2015 tijdig aangeleverd. De uitkomsten van de Kwaliteitsindicatoren worden onder meer getoond in het Kwaliteitsvenster Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen, sterftecijfers, de jaarlijkse ziekenhuiskwaliteits-analyse van Elsevier, de uitkomsten van de AD Ziekenhuis Top-100 en de waardering op Zorgkaart Nederland. Uit deze gegevens blijkt dat het Westfriesgasthuis behoorlijk goed scoort ten opzichte van de gemiddelde landelijke uitkomsten.

Zowel in het AD als in de Elsevier zit het Westfriesgasthuis, zoals ook in andere jaren, ongeveer in de middenmoot. Op een aantal punten scoort het Westfriesgasthuis goed, en op een aantal lager dan andere ziekenhuizen. We hebben de verbeterpunten gedeeld met onze medewerkers, zodat zij hierop kunnen inspelen. Een belangrijk verbeterpunt is al langere tijd de correcte vertaling van digitale informatie uit het EPD in de kwaliteitsscores. Nog te vaak wordt wel goed geregistreerd, maar wordt de registratie niet correct verwerkt in de statistieken.

Stichting Oncologische Samenwerking - SONCOS-normen

SONCOS is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de beroepsverenigingen van de Chirurgische Oncologie, de Medische Oncologie en Radiotherapie en Oncologie. Deze stichting vraagt elk jaar gegevens op over de oncologische zorg van de Nederlandse ziekenhuizen: bijvoorbeeld hoe vaak bepaalde ingrepen uitgevoerd worden en hoe oncologische zorgprocessen zijn ingericht. Aan de hand van de uitkomsten voeren ziekenhuizen interdisciplinair overleg over de oncologische zorg.

Daarnaast heeft SONCOS normen opgesteld over het minimum aantal behandelingen dat een ziekenhuis moet uitvoeren om een ingreep nog verantwoord te kunnen doen. Het Westfriesgasthuis voldoet in Esperanz-verband aan de normen van de SONCOS en de NVvH, met uitzondering op de aantallen voor weke delen.

Interne kwaliteitsindicatoren
Het Westfriesgasthuis registreert ook een eigen set kwaliteitsindicatoren (waaronder de veiligheidsthema’s). Deze indicatoren zijn zichtbaar in een dashboard, zodat de besturen alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar hebben en daardoor beter kunnen sturen op resultaten.

Informatiebeveiliging
In het Westfriesgasthuis vinden we het belangrijk dat gegevens van patiënten op het juiste moment beschikbaar zijn, correct en volledig, en alleen toegankelijk voor degenen die hiervoor bevoegd zijn. Daarnaast moeten (en willen) we goed in kaart brengen welke risico’s we lopen met betrekking tot informatieveiligheid en welke maatregelen daarvoor passend zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de informatie op computers, maar ook om de informatie op papier en om het gedrag van medewerkers die met de informatie omgaan. In 2016 zijn er 55 steekproeven gedaan, zowel regulier als incidenteel, ter controle op het inzagerecht van gebruikers van het EPD.

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet op de bescherming van persoonsgegevens verder aangescherpt. Binnen deze wet is het verplicht om een ernstig datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek is er sprake van overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Het Westfriesgasthuis heeft in de maand juni 2016 een melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Het betrof in dit geval geen digitaal datalek, maar een papiertje uit een notitieblok met enkele aantekeningen dat uit een zak was gedwarreld. Om bewustwording te stimuleren heeft de raad van bestuur hier onder andere op intranet aandacht aan besteed. Daarnaast is er een ziekenhuisbreed awareness-traject opgezet rond informatieveiligheid, privacy en medisch beroepsgeheim. Zo worden gebruikers bijvoorbeeld in teamoverleggen bewust gemaakt van de risico’s van het gebruik van internet en mailverkeer, en heeft het Westfriesgasthuis meegedaan aan de Alert Online-campagne van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Sterftecijfers
In het ziekenhuis worden verreweg de meeste patiënten beter, maar helaas sterven er ook ernstig zieke mensen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt wordt nauwlettend bijgehouden, omdat het kan dienen als een graadmeter voor de kwaliteit van de zorg. Het sterftecijfer van 2015 (HSMR - Hospital Standardized Mortality Ratio) voor het Westfriesgasthuis is 99. Er overleden in totaal 313 patiënten in het ziekenhuis.

Concreet betekent het sterftecijfer van 99 dat de sterfte in het Westfriesgasthuis niet afwijkt van het gemiddelde. Van enkele ziektebeelden ligt het sterftecijfer hoger dan verwacht. De dossiers van deze overleden patiënten in 2015 zijn daarom nog eens extra onderzocht. Daaruit is gebleken dat de verleende zorg goed is. Waardoor het iets hogere sterftecijfer dan wel wordt veroorzaakt, weten we niet precies. Een verklaring kan zijn dat in verhouding tot het landelijk gemiddelde meer mensen in ons ziekenhuis worden opgenomen om hier te sterven (palliatieve zorg). Uiteraard zijn er ook ziektebeelden waar de sterfte lager ligt dan verwacht. Hier is geen verder onderzoek naar gedaan.

NIAZ en Interne audits
In 2016 zijn naast de toets op de NIAZ-normenset de volgende thema’s meegenomen in de geïntegreerde en thematische audits:
 • patiëntenvoorlichting
 • sedatie buiten de OK
 • medische technologie
 • legionella
 • vervaldata apparatuur
 • antistolling
 • procesaudit documentbeheersysteem
 • telefonische bereikbaarheid
De auditteams koppelen verbeterpunten terug aan het bestuur van de afdeling. Op basis daarvan maakt het bestuur een plan van aanpak, waarmee we werken aan het continu verbeteren van de zorg.

Documentbeheer
In 2016 is er een nieuwe versie van het documentbeheersysteem iDocument in gebruik genomen. Aan de gebruikerskant zijn er verbeteringen aangebracht, en die worden in 2017 afgerond. Verder zijn in 2016 de eerste voorbereidingen getroffen voor documentbeheer in de fusieorganisatie. Dit is belangrijk omdat bijvoorbeeld protocollen hierdoor beter toegankelijk zijn en beter onderhouden worden.

Convenant Medische Technologie
We hebben onze interne processen aangepast op basis van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen’. Zo hebben we de bevoegdheid en bekwaamheid van de gebruikers geborgd, net als het veilig gebruik van nieuwe technologie, door het doen van prospectieve risicoanalyses en het instellen van beheersmaatregelen tijdens het aanschaftraject. Daarnaast hebben we een beschrijving gemaakt van de taken en verantwoordelijkheden van belanghebbenden bij de aanschaf, het gebruik en de afvoer van de technologie.

Transmurale zorg – zorg waarbij we samenwerken met andere zorgverleners en zorginstellingen

In 2016 zijn tal van verbeteringen ingevoerd:
 • We hebben ketenzorg-afspraken gemaakt over patiënten met COPD/ernstige astma, die tijdelijk revalideren in het verpleeghuis Lindendael (Omring). Het personeel is uitgebreid geschoold en er is frequente afstemming tussen longverpleegkundigen van het Westfriesgasthuis, van Omring- thuiszorg en van de zorgverleners van de revalidatie-afdeling. Door deze nieuwe werkwijze is het aantal heropnames in het ziekenhuis afgenomen en zijn patiënten meer tevreden over de zorg; die sluit beter op elkaar aan eerst.
 • Ditzelfde geldt voor de weliswaar kleine groep patiënten met ernstig Astma of COPD, die zeer frequent in het Westfriesgasthuis wordt opgenomen en die na opname naar huis gaat, in plaats van naar een revalidatiecentrum. De longartsen en longverpleegkundigen van het Westfriesgasthuis en Omring stemmen, samen met de huisartsen, de zorg voor deze patiënten onderling af. Ook bij deze groep is het aantal heropnames afgenomen en blijken patiënten tevreden over de geboden zorg.
 • We hebben een start gemaakt met het maken van afspraken voor oudere patiënten die niet opgenomen worden nadat zij op de SEH hebben gelegen. De bedoeling is dat deze patiënten niet naar huis gaan, voordat we weten of er voldoende zorg is. Zo niet, dan wordt zorg geregeld via de inzet van de wijkverpleegkundige. De start van deze werkwijze is begin 2017.
 • Het vastleggen van behandelwensen oogst veel interesse uit den lande. Het vastleggen van wensen is iets wat ouderen en mantelzorgers oplucht, maar wat zij zelf lastig vinden om te regelen.
We hebben de Westfriese Zorgbrug verder vorm gegeven. Een samenwerking tussen het Westfriesgasthuis en zorgorganisatie Omring om ouderen beter te begeleiden na hun ziekenhuisopname. De meeste afdelingen van het Westfriesgasthuis gaan bij kwetsbare ouderen na of zij behoefte hebben aan thuiszorg als zij ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Mantelzorgbalie
In september 2016 is de mantelzorgbalie geopend. Elke dinsdag wordt deze balie bemand door specifiek getrainde vrijwilligers. Het doel van de mantelzorgbalie is om mantelzorgers te ondersteunen door het bieden van een luisterend oor en een passend advies. De vrijwilligers kennen het landschap van instanties en regelgeving rondom mantelzorg en daarmee kunnen zij de mantelzorger op het juiste spoor zetten. Want zorgen voor de patiënt doen we tenslotte samen.

Vrijwilligers mantelzorgbalie willen graag luisterenIn de hal van het Westfriesgasthuis, meteen naast de inschrijfbalie, is sinds november elke dinsdag van negen tot vier uur de mantelzorgbalie geopend. Hier kunnen mantelzorgers terecht die voor hun familielid of andere relatie in het ziekenhuis zijn en een vraag hebben over de zorg die zij bieden of die hun verhaal kwijt willen. Corinne Tetteroo en Henny Verbeek bemensen de balie en zoeken nog collega-vrijwilligers. "Je moet goed kunnen luisteren en een arm om iemand heen durven slaan."

Vaak zijn mensen langzamerhand in de positie van mantelzorger beland, weet het tweetal. "Na verloop van tijd heeft het behoorlijk wat impact om voortdurend voor iemand klaar te staan. Dan vragen mensen zich af: hoe moet het nu verder? Of ze ervaren een adempauze als degene voor wie ze zorgen in het ziekenhuis ligt en zien ertegenop om straks hun taak weer op te pakken. Het kan moeilijk zijn daarover in je omgeving te praten, want je wilt niet de indruk wekken dat je niet voor je ouder of partner wílt zorgen. Als zo iemand dan bij ons is, komt in een keer hun hele verhaal eruit. Dat kan heel emotioneel zijn."

Doorverwijzen
De vrijwilligers geven daarnaast informatie. "Soms krijgen we een praktische vraag, zoals: kan ik ergens terecht voor een vergoeding? Dan vertellen we dat je bij de gemeente een mantelzorgvergoeding kunt aanvragen en dat sommige zorgverzekeraars een deel van de onkosten voor mantelzorg vergoeden. We regelen dit soort dingen niet bij onze balie; de mantelzorger is zelf aan zet. Wij geven alleen advies of verwijzen door. Zo hebben we een overzicht gemaakt van alle vrijwilligersorganisaties in de regio, zodat we mensen precies kunnen vertellen waar ze in hun woonplaats hulp kunnen vragen."

Tetteroo en Verbeek hebben beiden een arbeidsverleden in de zorgsector, maar dat is geen vereiste. Nieuwe vrijwilligers krijgen een cursus om ingewerkt te worden. Tot nu toe ontvangen de dames gemiddeld drie of vier mantelzorgers op een dinsdag. "We hopen dat de medewerkers mantelzorgers steeds vaker op onze balie gaan attenderen, zodat we nog beter gevonden worden."
Infectiepreventie
Patiënten die in het ziekenhuis liggen, zijn vaak extra vatbaar voor infecties. Daarom voert het Westfriesgasthuis een actief beleid ten aanzien van infectiepreventie.

Scholing isolatiebeleid
Naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie kregen we als aanbeveling dat medewerkers getraind moeten worden in het veilig in- en uitsluizen tijdens isolatieverpleging. Deze aanbeveling is uitgevoerd en teruggekoppeld naar de Inspectie. De Inspectie was tevreden met het resultaat.

Ziekenhuisbrede audit op spoelruimtes
In mei/juni van dit jaar heeft ziekenhuisbreed een audit plaatsgevonden inzake ‘reiniging en desinfectie tijdens isolatieverpleging en observatie spoelruimte en pospoelers’. De aanbevelingen zijn teruggekoppeld naar de afdelingen.

Quickscan
De afdeling infectiepreventie heeft in samenwerking met de contactpersonen infectiepreventie (CIP-ers) afgelopen december de handhygiëne-quickscan uitgevoerd. Hierbij zijn de OK en alle klinische-, poliklinische- en functieafdelingen beoordeeld op het naleven van de voorwaarden voor het juist kunnen uitvoeren van handhygiëne.

In totaal zijn 649 medewerkers die patiëntgebonden werkzaamheden verrichten, beoordeeld op de volgende punten
 • onderarmen vrij (opgestroopte mouwen tot aan elleboog);
 • geen handsieraden/polssieraden/handbrace, of iets dergelijks;
 • geen nagellak/kunstnagels en nagels kortgeknipt (nagels van handen niet zichtbaar vanaf binnenkant hand).
623 medewerkers scoorden hierbij op alle items goed (=96%).

Keurmerken
Het Westfriesgasthuis heeft het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk gekregen van de Hart & Vaatgroep. Dit betekent dat patiënten kunnen rekenen op uitstekende vaat- en spataderzorg. Het Westfriesgasthuis heeft ook een roze lintje voor goede borstkankerzorg gekregen van de Borstkankervereniging Nederland en het ziekenhuis ontving het stempel ‘beste zorg’ voor borstkanker van zorgverzekeraar CZ. Het ziekenhuis heeft een nieuwe techniek voor mammografie in gebruik genomen, waarmee driedimensionale röntgenfoto’s van de borst gemaakt worden. Afwijkingen zijn zo beter zichtbaar en kunnen sneller worden opgespoord. Ook is de stralingsdosis minder dan voorheen.

Het Westfriesgasthuis heeft meer keurmerken; kijk hier voor een overzicht

Beheersen van risico’s in de patiëntenzorg
Om continu te verbeteren en om patiënten kwalitatief hoogstaande zorg te leveren, is het belangrijk om risico’s in de patiëntenzorg in kaart tebrengen en om hierop (pro-)actief te reageren. In 2016 is daarom een risk officer aangesteld om het integraal risicomanagementsysteem voor het Westfriesgasthuis verder te professionaliseren. De risk officer geeft onder andere gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en het lijnmanagement over potentiële risico’s die impact kunnen hebben op de kwaliteit van de geleverde zorg. Binnen het domein kwaliteit zijn er verschillende systemen en bronnen die risico’s zichtbaar maken, denk bijvoorbeeld aan incidentmeldingen, klachten, claims en interne audits. De afdeling Kwaliteit & Veiligheid ondersteunt afdelingen bij de uitvoering van prospectieve risico-inventarisaties (PRI). Door middel van een PRI wordt, voorafgaand aan de inrichting van een werkproces, een te starten project of andere activiteit, nagedacht over mogelijke risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. In 2016 zijn 21 afdelingen hierin begeleid.

Een nieuwe heup en ’s avonds weer naar huis’s Morgens naar het ziekenhuis komen voor een operatie en dezelfde avond met een nieuwe heup weer naar buiten lopen. Orthopedisch chirurg Jurgen Wijgman voerde in december voor het eerst in het Westfriesgasthuis deze ‘nieuwe heup in één dag-behandeling’ uit. “Zonder anesthesioloog Rienk van Beek zou ik het niet hebben gekund”, benadrukt hij. “We hebben ons er samen voor ingezet om dit mogelijk te maken.”

Goede patiëntenzorg
Het krijgen van een nieuwe heup valt, net als een nieuwe knie, al langer onder het ‘Snel op de been-programma’. Daarbij staan patiënten een paar uur na de operatie weer naast hun bed om oefeningen te doen en kunnen ze na een paar dagen weer naar huis. “Sommige patiënten met een actieve levensstijl willen graag nog sneller hun werk of hobby’s weer kunnen oppakken. Voor hen is deze behandeling-in-één-dag ontwikkeld, als een vorm van goede patiëntenzorg.” Er zijn wel criteria aan verbonden. “De patiënt moet een goede gezondheid hebben en thuis op een sociaal vangnet kunnen rekenen; inclusief iemand die ervoor zorgt dat de patiënt ’s nachts niet valt onderweg naar het toilet.” Volgens Wijgman is wat er in de operatiekamer gebeurt niet zo heel anders dan voorheen; vooral de manier van pijnbestrijding speelt een rol in het snelle verloop. Van Beek: “We geven niet per se véél pijnstilling; het gaat erom bij elke patiënt de juiste dingen te doen en te laten, en de bijwerkingen zo veel mogelijk te beperken.”

Protocol
Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zijn de risico’s nauwkeurig geanalyseerd en is met alle betrokken zorgverleners een goed doordacht protocol opgesteld. “De patiënt komt om zeven uur binnen en wordt als eerste geopereerd”, vertelt Wijgman. “Om nog voor de middag te kunnen oefenen met lopen, geven we een algehele narcose in plaats van een ruggenprik. Bij een ruggenprik duurt het namelijk langer voordat je de benen weer kunt bewegen. ’s Middags kan de fysiotherapeut dan nog twee keer komen.” “Het is heel belangrijk dat iedereen precies weet wat hij moet doen”, vult Van Beek aan. “Als de fysiotherapeut uitgebreid zou gaan lunchen, mist de patiënt een oefenmoment; heeft de apotheek de medicijnen ’s avonds niet klaarliggen, dan kan de patiënt niet weg… Alle betrokken zorgverleners moeten akkoord geven voor de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Als iemand niet tevreden is, kan de patiënt alsnog een nachtje blijven. De veiligheid staat voorop.”
Inspectie
De inspectie houdt toezicht op de geleverde kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en verricht (thematisch) onderzoek om hier zicht op te krijgen. In 2016 is de inspectie een paar keer, aangekondigd en onaangekondigd, bij ons langsgekomen. De inspectie constateerde vaak dat het goed ging, maar gaf ook waardevolle verbeterpunten mee. De bezoeken in 2016 hebben onder andere geleid tot aanpassing van enkele zorgprotocollen en aanscherping van werkprocessen. In 2016 heeft er geen jaargesprek plaatsgevonden, de jaargesprekken stonden eind 2015 en begin 2017 gepland.

Visitaties
De wetenschappelijke verenigingen komen periodiek langs voor een kwaliteitsvisitatie. Vervolgens stellenzij een rapport op met hun bevindingen, waarvan de raad van bestuur, het stafbestuur en het bestuur van de betreffende werkeenheid een afschrift ontvangen.

In 2016 hebben de volgende wetenschappelijke verenigingen bij ons een kwaliteitsvisitatie uitgevoerd:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Deze visitaties waren over het algemeen positief, maar bevatten ook verbeteradviezen. De volledige rapporten zijn besproken in het gezamenlijke overleg van het stafbestuur en de raad van bestuur. Vervolgens zijn de uitkomsten teruggekoppeld aan de betreffende vakgroepen, die hiermee aan de slag zijn gegaan. De raad van bestuur ziet toe op de opvolging van de adviezen en stelt de voortgang aan de orde in de kwartaalgesprekken met de besturen van de werkeenheden.